66. At-Tahrim (AIZLIEGUMS)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

66:1 Ak, Praviet! Kāpēc, lai izpatiktu savām sievām, tu esi sev aizliedzis to, ko Dievs tev ir atļāvis? Un Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais?
66:2 Patiešām, Dievs ir noteicis, kā jūs varat tikt atbrīvoti no dotajiem zvērestiem. Un Dievs ir jūsu Aizstāvis, Visu Zinošais, Gudrības Pilnais.
66:3 Un lūk, kad Pravietis uzticēja kaut ko vienai no savām sievām, bet viņa to izstāstīja citām un Dievs to darīja viņam zināmu, viņš daļu atklāja, bet daļu noklusēja. Kad viņš viņai par to pateica, viņa sacīja: "Kurš tev to teica?" Viņš sacīja: "To man darīja zināmu Visu Zinošais, Nomodā Esošais."
66:4 Jūs varētu Dieva priekšā to nožēlot, jo, patiešām, jūsu sirdis uz to jau tiecās. Bet, ja jūs mēģināsiet attaisnoties viņa priekšā, tad, patiešām, viņa Aizstāvis ir Dievs un Džibrīls un taisnīgie ticīgie ļaudis un Eņģeļi- visi viņam palīdz. 
66:5 Varbūt viņa Kungs, ja viņš no jums šķiras, dod viņam sievas, kas ir labākas par jums- pakļāvīgas, uzticīgas, paklausīgas, pārkāpumus nožēlojošas, tādas, kas kalpo savam Kungam un gavē, vai tās būtu jaunavas, vai sievietes, kas jau bijušas laulībā.
66:6 Ak, ticīgie ļaudis! Pasargājiet sevi un savas ģimenes no tās Uguns, kuras malka ir akmeņi un cilvēki, kuru uzmanīt ir norīkoti bargi un stipri Eņģeļi, kas paklausīgi izpilda jebkuru Dieva pavēli.
66:7 Un tiks sacīts: "Ak jūs, neticīgie ļaudis! Nemēģiniet šodien attaisnoties. Jūs saņemsiet tikai to, ko esat nopelnījuši."
66:8 Ak, ticīgie ļaudis! Jūsu nožēla Dieva priekšā lai ir patiesa! Varbūt jūsu Kungs dzēš jūsu ļaunos darbus un ieved jūs Dārzos, zem kuriem upes plūst. Tajā Dienā Dievs neliks kaunā Pravieti un viņa ticīgos ļaudis. Virs viņiem un pa labi no viņiem plūdīs gaisma un viņi sacīs: "Ak, mūsu Kungs! Dari šo gaismu vēl spožāku un piedod mums. Patiešām, jo Tev ir vara pār visām lietām."
66:9 Ak, Praviet! Nebeidz cīnīties ar neticīgajiem un liekuļiem un esi bargs pret viņiem. Viņu patvērums ir Elle un nožēlojams ir šis viņu ceļa gals.
66:10 Dievs ir parādījis, kas notika ar tām, kas kļuva neticīgas- ar Nūha sievu un Lūta sievu. Mūsu taisnīgo kalpu sievas pievīla savus vīrus un tie nespēja tās glābt no Dieva dusmām. Un tām tika teikt: "Tur ir jūsu ceļš- Ugunī, kopā ar visiem citiem!"
66:11 Un Dievs ir parādījis arī, kas notiek ar ticīgajiem- ar faraona sievu, kas sacīja: "Ak, mans Kungs! Dod man mājiņu Paradīzē, Tavā tuvumā un pasargā mani no faraona un no tā, ko viņš dara un paglāb mani no ļaunprātīgiem ļaudīm."
66:12 Un Mariama, Imrāna meita, kas sargāja savu nevainību. Mēs iedvesām viņai Mūsu Garu, tā noticēja sava Kunga Vārdam un Viņa Grāmatām un pilnīgi pakļāvās Viņam. 

..

..