71. Nuh (NŪHS)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

71:1 Patiešām, Mēs sūtījām Nūhu pie viņa ļaudīm: "Brīdini savus ļaudis, pirms viņiem nāk mokpilns sods."
71:2 Viņš sacīja: "Ak, mani ļaudis! Patiešām, es nāku jūs brīdināt.
71:3 Pielūdziet Dievu, bīstieties Viņa un paklausiet man.
71:4 Viņš piedos jums jūsu pārkāpumus un dos jums atelpu līdz noliktam laikam. Patiešām, Dieva noliktais laiks, kad tas nāk, nevar tikt aizkavēts, ja gribat to zināt."
71:5 Viņš sacīja: "Ak, mans Kungs! Patiešām, es aicināju savus ļaudis dienām un naktīm.
71:6 Taču mans aicinājums ir licis tiem vēl vairāk no manis attālināties.
71:7 Un, patiešām, katru reizi, kad es tos aicinu, lai tie varētu saņemt Tavu piedošanu, viņi sabāž pirkstus ausīs, apklāj savas galvas ar drānām un neatkāpjas no savas lepnības un augstprātības.
71:8 Tad, patiešām, es aicināju tos godīgi un atklāti.
71:9 Tad, patiešām, es runāju ar tiem visu ļaužu priekšā un arī ar katru atsevišķi."
71:10 Tad es sacīju: "Lūdziet savam Kungam piedošanu!
71:11 No debesīm Viņš jums sūtīs bagātīgu lietu,
71:12 un svētīs jūs ar mantu un ar bērniem, ar dārziem un ar upēm.
71:13 Kas ir ar jums, ka jūs nesaredzat Dieva varenību?
71:14 Un, patiešām, Viņš radīja jūs paaudzi pēc paaudzes.
71:15 Vai jūs neredzat, ka Dievs ir radījis septiņas debesu velves, vienu virs otras
71:16 un licis pie tām mēnesi par gaismu un sauli par spīdekli?
71:17 Kā augi izaug no zemes, arī jums pašiem Dievs ir licis nākt no zemes.
71:18 Tajā jūs atkal nonāksiet un no tās jūs atkal uzcelsieties.
71:19 Un Dievs priekš jums ir izklājis zemi kā paklāju,
71:20 lai jūs varētu brīvi staigāt pa tās platajiem ceļiem."
71:21 Nūhs sacīja: "Ak, mans Kungs! Patiešām, viņi man neklausa, bet seko tiem, kam bagātība un bērni tikai vairo viņu postu.
71:22 Un viņi izperināja ko varenu.
71:23 Un viņi sacīja: "Neatsakieties no saviem dieviem. Nepametiet Uaddu, Sūu, Jarūtu, Jaūku un Nasru (arābu pagānu elku dievi)."
71:24 Un, patiešām, viņi jau daudzus ir noveduši no Taisnā ceļa. Un, lai pār ļaundariem nenāk nekas cits, kā vienīgi iznīcība, ak, Kungs!"
71:25 Par saviem ļaunajiem darbiem viņi tika noslīcināti un iemesti Elles ugunīs. Un nebija neviena, kas Dieva priekšā tos aizstāvētu.
71:26 Un Nūhs sacīja: "Ak, mans Kungs! Neatstāj uz zemes nevienu neticīgo.
71:27 Jo, tik tiešām, ja Tu tos atstāsi, tie atkal samaitās Tavus kalpus un vairos tikai viltīgos neticīgos.
71:28 Ak, mans Kungs! Piedod man un maniem vecākiem un ikvienam ticīgajam, kas ienāk manā namā, un tāpat arī visiem pārējiem ticīgiem vīriem un ticīgām sievām. Bet ļaundariem liec iet bojā."

..

..