57. Al-Hadid (DZELZS)


Medinas sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

57:1 Viss, kas ir debesīs un viss, kas ir uz zemes, teic slavu Dievam- Visu Varenajam, Gudrības Pilnajam.
57:2 Viņam pieder Augstākā Vara debesīs un virs zemes. Viņš dod dzīvību un sūta nāvi, un Viņam ir vara pār visām lietām.
57:3 Viņš ir Pirmais un Pēdējais, Redzamais un Apslēptais. Un Viņš zin Visu par Visu.
57:4 Tas ir Viņš, kas sešās dienās radīja debesis un zemi un pēc tam uzkāpa Savā Tronī. Viņš zin, kas zemē ieiet un, kas no tās iznāk. Viņš zin, kas no debesīm nonāk uz zemes, un kas debesīs atgriežas. Visur, kur esat jūs, arī Viņš ir blakus. Par to, ko jūs darāt, Dievs ir Visu Redzošais.
57:5 Viņam pieder Augstākā Vara debesīs un virs zemes un pie Viņa atgriežas viss.
57:6 Viņs liek naktij pāriet dienā, un dienai pāriet naktī, un Viņš zin, ko slēpj ļaužu sirdis.
57:7 Ticiet Dievam un Viņa Vēstnesim un ziedojiet no tā, ko Viņš jums ir devis. Tiem, kas tic un ziedo, tiks bagātīgi atlīdzināts.
57:8 Un kādēļ jūs Dievam neticat, ja Vēstnesis jūs aicina ticēt jūsu Kungam un, patiešām, Viņš ar jums jau derību ir slēdzis, ja esat ticīgi ļaudis?
57:9 Tas ir Viņš, kas sūta Savam kalpam skaidrās Ājatas, lai varētu izvest jūs no tumsas gaismā. Un, patiešām, Dievs ir Laipnības un Žēlastības Pilns prêt jums.
57:10 Un kādēļ gan jums neziedot savu mantu Dieva ceļā, ja Dievam pieder viss debess un zemes mantojums? Nav līdzīgi tie no jums, kas ziedoja no savas mantas un cīnījās līdz uzvarai (Mekas ieņemšana), tiem, kas ziedoja un cīnījās pēc tam. Tomēr Dievs visiem ir solījis dāsni atlīdzināt, un Viņš zin, ko darījis ir katrs.
57:11 Kurš gan labprāt neaizdotu Dievam skaistu aizdevumu, lai Viņš to daudzkārtīgi pavairotu, pretī saņemot dāsnu balvu ?
57:12 Tajā Dienā tu redzēsi ticīgo vīru un ticīgo sievu priekšā un labajā pusē atmirdzam gaismu : « Labas ziņas jums šodien- Dārzi, zem kuriem upes plūst, jūsu mājas uz laiku laikiem. Un tā ir visaugstākā laime. »
57:13 Tajā Dienā atkritēji vīri un atkritējas sievas sacīs ticīgajiem : « Pagaidiet mūs, lai arī mēs varam tikt jūsu gaismā ! » Bet tiks sacīts : « Ejiet atpakaļ un meklējiet gaismu sev aiz muguras. » Un starp viņiem tiks uzcelta siena, kuras vārtu iekšpusē mājos žēlastība, bet ārpusē sods.
57:14 Tad atkritēji un liekuļi sauks uz ticīgajiem : « Vai tad mēs arī nebijām kopā ar jums ? » Viņi sacīs : « Jā, tikai jūs ļāvāties kārdinājumiem, jūs nogaidījāt, jūs šaubījāties un lolojāt viltus cerības, kamēr vien neatnāca Dieva pavēle. Bet attiecībā uz Dievu- viltnieks jūs pievīla.
57:15 Un šodien, ne no jums, ne no neticīgajiem netiks pieņemts nekāds izpirkums. Jūsu vieta ir Ugunī- tā ir īstā vieta priekš jums- un nožēlojams ir šis ceļa gals. »
57:16 Vai priekš ticīgiem ļaudīm nav pienācis īstais laiks būt pazemīgiem, Dieva vārdu un atklāto patiesību pieminot ? Lai viņi nekļūtu tādi kā tie, kam Raksti tika dāvāti agrāk, bet, kam papildus dotais laiks nocietināja sirdis. Jo daudzi no viņiem ir ļaunprātīgi un nepaklausīgi ļaudis.
57:17 Un zini, ka Tas ir Dievs, kas dod dzīvību mirušai zemei. Patiešām, Mēs jums Zīmes izskaidrojam, lai jūs spētu tās saprast.
57:18 Patiešām, tiem vīriem, kas dod žēlastības dāvanas un tām sievām, kas dod žēlastības dāvanas un tiem, kas aizdod Dievam skaistus aizdevumus, viss dotais tiks daudzkārtīgi pavairots un atlīdzināts ar dāsnu balvu.
57:19 Tie, kas tic Dievam un Viņa Vēstnesim un kaujās kritušie mocekļi, kas ir blakus savam Kungam, saņems savu daļu un savu gaismu. Bet tie, kas netic un noliedz Mūsu Ājatas, nonāks Elles ugunīs.
57:20 Paturiet prātā, ka šīs pasaules dzīve ir vienīgi rotaļa, laika kavēklis un iespēja izrādīties un sacensties vienam ar otru bagātībā un pēcnācējos. Tā ir kā asni, kas parādās pēc lietus, priecē sējēju acis, tad novīst, kļūst dzelteni un nokalst. Nākošajā dzīvē ir gan bargs sods, gan Dieva piedošana un atzinība. Bet šīs pasaules dzīve ir vien mānīgs prieks.
57:21 Jums jācenšas pēc sava Kunga Piedošanas un pēc Paradīzes Dārza, kas ir tik liels kā debesis un zeme, kas gaida tos, kas tic Dievam un Viņa Vēstnešiem. Tāda ir Dieva Bagātība un Viņš dod no tās, kam grib. Un Dieva Dāsnumam nav robežu.
57:22 Ne uz zemes, ne ar jums pašiem nevar notikt nekāda nelaime, ja pirms tam Mēs to neesam ierakstījuši Grāmatu Grāmatā (Grāmatu Māte, Al-Lauh Al-Mahfūz). Patiešām, un Dievam tas ir viegli.
57:23 Lai jūs nenoskumtu tā dēļ, kas jums pagājis garām, un pārāk nepriecātos par to to, ko Viņš jums ir devis. Un Dievam nav tīkami lepnie un uzpūtīgie.
57:24 Un tie, kas, paši skopi būdami, prasa, lai citi arī tādi būtu. Un, ja kāds uzgriež muguru, tad, patiešām, atcerieties, ka Dievam neko nevajag, ka Viņam Ir Viss, ka Viņš ir Visas Slavas Vērtais.
57:25 Protams, Mēs sūtījām savus Vēstnešus ar skaidrām liecībām un devām viņiem līdz Rakstus un Svarus, lai ļaudis spētu būt taisnīgi. Mēs sūtījām arī dzelzi, kas slēpj sevī varenu spēku un ir noderīgs ļaudīm, lai Dievs redzētu, kurš palīdz Viņam un Viņa Vēstnešiem, Viņu pašu neredzot. Patiešām, Dievs ir Visu Spēcīgais, Visu Varenais.
57:26 Un, protams, Mēs sūtījām Nūhu un Ibrāhīmu un devām viņu pēcnācējiem Rakstus un pravietību. Un starp viņiem bija daudz taisnu ļaužu, bet vairākums no viņiem bija ļaunprātīgi un nepaklausīgi ļaudis.
57:27 Pēc tam Mēs sūtījām savus Vēstnešus, arī Aīsu, Mariamas dēlu un devām viņam Evaņģēliju. Un viņa sekotāju sirdis Mēs pildījām ar līdzjūtību un žēlastību. Bet mūku būšanu izdomāja viņi paši- Mēs nelikām viņiem to darīt- lai sagādātu Dievam prieku. Tomēr viņi nespēja to paveikt pienācīgā kārtā. Ticīgos no viņiem Mēs atalgojām, tomēr daudzi no tiem izrādījās ļaunprātīgi un nepaklausīgi ļaudis.
57:28 Ak, ticīgie ļaudis ! Bīstieties Dieva un uzticieties Viņa Vēstnesim. Viņš dos jums divkārt no Savas Žēlastības, Viņš ļaus jums staigāt gaismā un saņemt Viņa piedošanu. Jo Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
 57:29 Lai Rakstu ļaudis zinātu, ka viņiem nav nekādas teikšanas par Dieva žēlastību, ka Dieva žēlastība ir vienīgi Dieva rokās. Un dod Viņš to pēc Savas gribas. Un Dieva dāsnumam nav robežu.  

..

..