60. Al-Mumtahanah (PĀRBAUDĪTĀS SIEVIETES)

Medinas Sūra


Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

60:1 Ak, ticīgie ļaudis! Neņemiet sev par aizbildņiem un palīgiem ne Manus, ne savus ienaidniekus. Neizrādiet savu draudzību tiem, kas neticēja arī vēl tad, kad pie jums bija atnākusi patiesības vēsts, tiem, kas padzina jūs un Vēstnesi no jūsu mājām tikai tādēļ, ka jūs ticējāt Dievam, savam Kungam. Ja jūs esat nākuši cīnīties uz Mana Ceļa un gribat iemantot Manu labvēlību, nedraudzējieties ar viņiem. Jūs viņiem uzticaties, bet Es zinu vislabāk, ko jūs apslēpjat un ko jūs darāt atklāti. Un tas no jums, kas tā darīs, taisno ceļu noteikti pazaudēs.
60:2 Ja viņi gūs virsroku pār jums, viņi būs jūsu ienaidnieki un izstieps pēc jums savas ļaunās rokas un savas ļaunās mēles. Jo viņu kvēlākā vēlēšanās ir, lai jūs noliegtu savu ticību.
60:3 Atdzimšanas dienā jums nepalīdzēs ne jūsu bērni, ne jūsu radinieki. Jo tiesu spriedīs Viņš. Un Dievs redz visu, ko jūs darāt.
60:4 Labs piemērs tam ir Ibrāhīms un tie, kas bija ar viņu, kad viņi sacīja saviem ļaudīm: "Patiešām, mēs neesam saistīti ar jums un ar tiem, ko jūs pielūdzat Dieva vietā. Mēs atsakāmies no jums un mūsu starpā valdīs ienaids, līdz kamēr jūs sāksiet ticēt tikai un vienīgi Dievam." Bet savam tēvam Ibrāhīms sacīja tā: "Tik tiešām, es lūgšu, lai tev tas tiek piedots, taču pasargāt tevi no Dieva es nespēju. Ak, mūsu Kungs! Mēs paļaujamies uz Tevi, mēs piesaucam Tevi un pie Tevis būs mūsu atgriešanās. 
60:5 Ak, mūsu Kungs! Neliec mums būt par pārbaudījumu neticīgajiem ļaudīm un piedod mums. Patiešām, jo Tu esi Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais!"
60:6 Patiešām, viņi bija labs paraugs priekš jums, labs paraugs tiem, kas savas cerības saista ar Dievu un Atmaksas dienu. Un, ja kāds no tā novēršas, tad, patiešām, Dievs ir Visa Pārpilnais, Katras Uzslavas Vērtais. 
60:7 Var notikt, ja Dievs tā būs licis, ka starp jums un jūsu pretiniekiem izveidojas draudzīgas attiecības. Un Dievs ir Spēka Pilnais. Un Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
60:8 Dievs neaizliedz izturēties laipni un taisnīgi pret tiem, kas nav apkarojuši jūs jūsu ticības dēļ, vai izdzinuši jūs no jūsu mājām. Patiešām, Dievs mīl taisnīgos.
60:9 Taču Dievs aizliedz jums biedroties ar tiem, kas jums uzbrūk jūsu ticības dēļ, izdzen jūs no jūsu mājām un veicina jūsu izraidīšanu. Katrs, kas ar tiem biedrojas, dara ļaunu.
60:10 Ak, ticīgie ļaudis! Kad pie jums kā bēgļi atnāk ticīgās sievietes, pārbaudiet tās. Dievs vislabāk zin par viņu ticību. Ja tās tiešām ir ticīgās, nesūtiet viņas atpakaļ pie neticīgajiem. Jo tas būtu pret likumu, ka neticīgie viņas ņem par sievām. Tāpat pret likumu būtu, ja viņas sev ņemtu neticīgus vīrus. Atdodiet neticīgajiem viņu pūra naudu, un nebūs pārkāpums, ja jūs viņas pēc tam ņemsiet sev par sievām, samaksājuši viņām pienākošos pūra naudu. Neturieties pie savām neticīgām sievām un pieprasiet atpakaļ viņām samaksāto pūra naudu. Un lai arī neticīgie pieprasa atpakaļ savu pūra naudu. Tā ir spriedis Dievs. Dievs izspriež jūsu lietas. Un Dievs ir Visu Zinošais, Gudrības Pilnais.
60:11 Un, ja kāda no jūsu sievām aiziet pie neticīgajiem, tad, veiksmes gadījumā, dodiet tiem, kuru sievas tos atstājušas tik, cik tie par viņām ir izdevuši. Un bīstieties Dieva, kam jūs ticat.
60:12 Ak, Praviet! Kad pie tevis nāk ticīgas sievietes un dod solījumus neturēt Dievam blakus citus dievus, nezagt, nepārkāpt laulību, nenogalināt savus bērnus, nemelot, kas ir viņu bērnu tēvi un paklausīt tevi katrā labā pasākumā- pieņem viņu solījumus un lūdz, lai Dievs viņām piedod. Patiešām, Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
60:13 Ak, ticīgie ļaudis! Nebiedrojieties ar tiem, pār kuriem ir nākušas Dieva dusmas. Patiešām, uz Nākošo dzīvi tiem cerību nav, gluži kā tiem neticīgajiem, kas guļ kapos. 

..

..