61. As-Saf (CIEŠĀS RINDĀS)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

61:1 Dievam teic slavu viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes. Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.
61:2 Ak, ticīgie ļaudis! Kādēļ jūs runājat to, ko nedarāt?
61:3 Dievam nav nekā nīstamāka par to, ka jūs runājat, bet nedarāt.
61:4 Patiešām, Dievs mīl tos, kas kā mūris, ciešās rindās, cīnās uz Viņa ceļa.
61:5 Un Mūsā sacīja saviem ļaudīm: "Ak, mani ļaudis! Kādēļ jūs darāt man pāri, droši zinādami, ka es nāku pie jums, būdams Dieva Vēstnesis?" Viņi uzgrieza muguras un Dievs no tiem novērsās. Dievs nevada pa taisnu ceļu ceļu negantus un nepaklausīgus ļaudis.
61:6 Aīsā, Mariamas dēls, sacīja: "Ak, Isrāīla bērni! Patiešām, es esmu Dieva Vēstnesis un nāku pie jums, apliecinādams Toru, kas jums ir tikusi atklāta pirms manis, un, atnesdams jums priecīgu ziņu par Vēstnesi, kas nāks pēc manis un kura vārds būs Ahmeds (Muhameds)." Bet, kad viņš pie tiem ar skaidrām liecībām bija nācis, tie sacīja: "Tā ir tīrā burvestība."
61:7 Vai var būt kāds vēl netaisnīgāks par to, kurš, aicināts pie Islāma, sāk sacerēt par Dievu melu stāstus? Un netaisnus ļaudis Dievs neved uz taisna ceļa.
61:8 Ar savām mēlēm tie grib izdzēst Dieva gaismu. Bet Dievs Savu gaismu darīs vēl spožāku, lai kā arī neticīgiem tas nepatiktu.
61:9 Tas ir Viņš, kas sūta Savu Vēstnesi, dodams tam līdzi ceļvedi un patiesu reliģiju, lai tā ieņemtu vietu, augsti pāri visām citām reliģijām, lai kā arī tas nepatiktu tiem, kas Dievam blakus tur citus dievus.
61:10 Ak, ticīgie ļaudis! Vai man pateikt jums, ko darīt, lai paglābtos no mokpilna soda?
61:11 Ticiet Dievam un Viņa Vēstnesim un cīnieties uz Dieva ceļa, nežēlojot ne savu mantu, ne savas dzīvības. Tas būs labāk jums pašiem, ja vien jūs zinātu.
61:12 Viņš piedos jums jūsu pārkāpumus un vedīs jūs Dārzos, zem kuriem upes plūst, brīnišķīgajos Mūžības Dārzos. Un tā ir visaugstākā laime.
61:13 Un vēl ko, kas jums patiks-Savu palīdzību un drīzu uzvaru. Un pastāsti labo ziņu ticīgajiem ļaudīm.
61:14 Ak jūs, ticīgie ļaudis, nāciet Dievam palīgā! Kā Aīsā, Mariamas dēls, sacīja saviem mācekļiem: "Kas nāks ar mani Dievam palīgā?" Mācekļi atbildēja: "Mēs iesim Dievam palīgā." Daļa no Isrāīla bērniem tam noticēja, daļa nē. Tiem, kas noticēja, Mēs palīdzējām pret viņu ienaidniekiem un viņi guva uzvaru.

..

..